Notice & News !

반려견 IoT 서비스 출시

관리자
2017-10-05
조회수 3641

반려견 걱정과 보안을 한번에!   SHOW COP 반려견 IoT 서비스 출시


제 품 구 성 : Full HD 무선 CCTV카메라, IoT수신반, 스마트 플러그, 스마트 스위치

제 품 특 징 : 스마트폰으로 CCTV 영상 확인(양방향 음성 가능) 

                   전등 및 전원제어 

                   각종 IR기기(에어컨, TV, 셋탑박스, 오디오, 선풍기 등) 제어 

                   스마트폰으로 보안 설정 및 해제(침입감지 시 지정한 스마트폰으로 침입알림) 

서비스금액 : 월 30,000 원(v.a.t별도, 설치비 포함) 

옵         션 : 스마트도어락, 가스제어, 보일러제어  


가입 문의 : 1577-0855